Algemene voorwaarden ghostwriting


Algemene voorwaarden Stijlfiguur Tekstbureau. Ghostwriting

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot ghostwriting is gesloten, hierna te noemen opdrachtgever;

Opdrachtnemer: Stijlfiguur Tekstbureau.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Stijlfiguur Tekstbureau, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.
 5. Leveringen van derden zoals bijvoorbeeld onderzoekers, vormgevers, fotografen, illustrators, drukkers en binders die door Stijlfiguur Tekstbureau bij de voltooiing van de opdracht zijn betrokken, vinden plaats onder de leveringsvoorwaarden van deze derden. Artikel 3. Kwaliteit
 6. Stijlfiguur Tekstbureau verplicht zich tot het leveren van werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de verstrekte opdracht. Nederlandstalige tekst kan in zowel de voorkeurspelling volgens Het Groene Boekje, dan wel volgens het Witte Boekje worden geschreven.
 7. Stijlfiguur Tekstbureau behoudt zich het recht voor om te breken met gangbare spellings- of grammaticaregels als dit naar diens inzicht aan de verteltrend van de te beschrijven (auto)biografie of andere tekstproducten ten goede komt.

Artikel 4. Geheimhouding

 1. Stijlfiguur Tekstbureau zal alle gegevens en/of door de opdrachtgever verstrekte documenten, geluidsfragmenten, foto- en videomateriaal van opdrachtgever geheimhouden waarvan hij weet of weet kan hebben of aannemen dat deze vertrouwelijk zijn.
 2. Stijlfiguur tekstbureau onthoudt zich van het aan derden bekendmaken van de identiteit van de opdrachtgever tenzij dit van rechtswege kan worden geëist en/of de opdrachtgever hiertoe nadrukkelijk en schriftelijk opdracht heeft gegeven aan Stijlfiguur Tekstbureau.

Artikel 4. De offerte

 1. De offerte omvat de levering van tekst en eventueel eenmalige herziening aan opdrachtgever binnen redelijke redactie. Meer herzieningen of wijzigingen van de tekst zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen. Zijn meerdere herzieningen of wijzigingen gewenst, dan zal de schrijver de daarmee gepaard gaande tijd apart in rekening brengen.
 2. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de schrijver niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op vergoeding van schade voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 3. Bij overmacht zal Stijlfiguur Tekstbureau dat direct aan de opdrachtgever laten weten. Tijdens de periode van overmacht zijn de verplichtingen van Stijlfiguur Tekstbureau opgeschort. Als hervatting van de opdracht door overmacht gedurende drie maanden niet mogelijk blijkt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. In dat geval is de opdrachtgever verplicht om het uitgevoerde gedeelte van de opdracht van Stijlfiguur Tekstbureau af te nemen en dat gedeelte te betalen.
 4. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.
 5. Elke offerte is vrijblijvend tot op het moment van acceptatie door de opdrachtgever.
 6. Elke offerte wordt gratis geleverd.

Artikel 5. Opdracht en opdrachtbevestiging

 1. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven: - het doel van de opdracht, de wensen van de opdrachtgever en de omvang van het werk qua formaat en aantal woorden. - wie de tekst goedkeurt en binnen welke tijd - in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd - de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (digitaal) - de gewenste deadline voor aanlevering van het beoogde werk en de tijd voor eenmalige herziening van tekst.
 2. De offerte vermeldt, indien van toepassing, aanvullende werkzaamheden, als: - vertaling van teksten - eindredactie - kosten van onderzoek - nakijken van drukproeven - het bewerken van beeldmateriaal - kosten van een fotograaf - de lay-out - bemiddeling bij of ondersteuning van het vinden van een uitgever, printing en publishing on demand.

3 Artikel 6. Uitbesteding werkzaamheden

 1. In overleg met opdrachtgever kan Stijlfiguur Tekstbureau een of meer derden inschakelen om de opdracht uit te voeren. Schrijver is daarbij intermediair. Deze derden factureren hun producten of diensten rechtstreeks aan opdrachtgever die daarvoor ontheffing verleent voor de in artikel 4 genoemde geheimhouding. De algemene leveringsvoorwaarden van deze derden zijn op de door hen geleverde werken of diensten van toepassing.
 2. Stijlfiguur Tekstbureau brengt de met het inschakelen en instrueren van derden en met het begeleiden van door hen verrichte werkzaamheden gemoeide tijd aan opdrachtgever in rekening.
 3. Als opdrachtgever het werk van derden om enige reden afkeurt is dat niet van invloed op de nakoming van de opdrachtovereenkomst tussen Stijlfiguur Tekstbureau en opdrachtgever. De verplichtingen van opdrachtgever jegens Stijlfiguur Tekstbureau blijven onverminderd van kracht.

Artikel 7. Vrijwaring

 1. De opdrachtgever moet als inhoudelijk deskundige de geleverde teksten en diensten controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Stijlfiguur Tekstbureau tegen elke aansprakelijkheid op grond van huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stijlfiguur Tekstbureau.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Stijlfiguur Tekstbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de schrijver.
 2. Voor het geval Stijlfiguur Tekstbureau geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Stijlfiguur Tekstbureau jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Artikel 9. Auteursrechten

 1. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Stijlfiguur Tekstbureau.
 2. Stijlfiguur Tekstbureau draagt alle auteursrechten, overeenkomst de Auteurswet, over aan de opdrachtgever als deze de geleverde tekst heeft geaccepteerd en aan alle financiële verplichtingen jegens Stijlfiguur Tekstbureau heeft voldaan.
 3. Het staat opdrachtgever vrij, met inachtneming van artikel 9 punt 2, de plaatsing van delen van teksten en/of het geheel naar eigen inzichten te publiceren en/of te distribueren.
 4. De opdrachtgever heeft, met inachtneming van artikel 9 punt 2, het recht om de eigen naam en/of een pseudoniem aan het geleverde werk te verbinden.
 5. Stijlfiguur Tekstbureau kan eisen dat haar naam en/of dat van de schrijver niet wordt vermeld en/of op enigerlei wijze bekend zal worden gemaakt aan derden.
 6. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Stijlfiguur Tekstbureau verkrijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 7. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de opdrachtgever bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.
 8. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van de schrijver wordt beschouwd: - publicatie van het werk voor een ander gebruik dan overeengekomen - hergebruik van het werk zonder toestemming - aantasting van het werk - publicatie zonder naamsvermelding tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
 9. De bepalingen van dit artikel hebben ook betrekking op teksten die Stijlfiguur Tekstbureau van derden betrekt. Stijlfiguur Tekstbureau garandeert daarbij opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Artikel 10. Betaling

 1. Stijlfiguur Tekstbureau kan voor aanvang van het werk betaling van het gehele of gedeeltelijk te factureren bedrag verlangen of – bij langer durende opdrachten – betaling in termijnen.
 2. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt. 3. De betalingstermijn van de factuur is tien dagen na factuurdatum.
 3. Bij betalingen later dan tien dagen na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die veertien dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig.
 4. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 200.
 5. Reclames aangaande facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum aan Stijlfiguur Tekstbureau kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Stijlfiguur Tekstbureau en overeenkomsten tussen Stijlfiguur Tekstbureau en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.

Einde algemene voorwaarden