Algemene voorwaarden intensieve studiebegeleiding


Algemene Voorwaarden Stijlfiguur Tekstbureau

Artikel 1. Definities

Stijlfiguur Tekstbureau gevestigd in Klein Brabant 171 5262RS Vught en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60786833. 

Client: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die Stijlfiguur Tekstbureau op enigerlei wijze, impliciet danwel expliciet, opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen omtrent geschreven content.

Begeleiding: het door een door Stijlfiguur Tekstbureau aangewezen begeleider geven van adviezen, corrigeren, en redigeren van teksten, het bewaken van een planning en het geven van feedback inzake een door client op te leveren product.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op iedere opdracht, waaronder begrepen iedere vervolg, gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Stijlfiguur Tekstbureau of bij haar werkzame personen wordt gegeven evenals op alle rechtsbetrekkingen die het gevolg van het voorgaande zijn of daarmee in verband staan. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze algemene voorwaarden gelden eveneens ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een opdracht is of wordt betrokken danwel in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. Een opdracht wordt uitsluitend door Stijlfiguur Tekstbureau aanvaard, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming van de opdracht

Het intakegesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend. De overeenkomst van opdracht tot Begeleiding komt tot stand op het moment waarop Stijlfiguur Tekstbureau en client overeenstemming hebben bereikt over de omvang van de opdracht. Indien geen, geen bijzondere of geen afwijkende afspraken omtrent de door client verschuldigde vergoedingen zijn gemaakt, is client de vergoedingen verschuldigd zoals deze schriftelijk zijn overlegd. 

Artikel 4. Uren

Onder een uur wordt verstaan een tijdseenheid van 60 minuten. De hierna genoemde uren betreffen de tijd die Stijlfiguur Tekstbureau ter beschikking van client staat. Het aantal uren Begeleiding dat aan de client in rekening wordt gebracht wordt bepaald door het verrichte werk in tijdseenheden per uur van de begeleider in dienst van Stijlfiguur Tekstbureau.

Artikel 5. Vergoeding en facturatie

Stijlfiguur Tekstbureau brengt een aanbetaling van de eerste 50% van de urenindicatie in rekening bij aanvang van de begeleiding zoals schriftelijk overeengekomen met client. Vooraf opgestelde indicaties kunnen afwijken. De door client aan Stijlfiguur Tekstbureau verschuldigde vergoeding wordt vervolgens maandelijks gefactureerd met een betalingstermijn van 10 dagen. De aanbetaling wordt met de laatste factuur verrekend.

Bij niet tijdige betaling is client van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling daarvoor vereist is. De werkzaamheden worden stopgezet totdat de betaling door client voldaan is. De vergoedingen zijn inclusief het op het moment van aangaan van de overeenkomst van opdracht geldende BTW tarief. Mocht dit tarief in de loop der tijd wijzigen dan is Stijlfiguur Tekstbureau bevoegd om vanaf het moment van wijziging het dan geldende BTW tarief in rekening te brengen.

Artikel 6. Overig Artikel

6.1. Gebreken; klachttermijnen

  1. Klachten over de diensten dienen binnen 7 dagen na de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Stijlfiguur Tekstbureau.
  2. Indien een klacht gegrond is, zal Stijlfiguur Tekstbureau deze in behandeling nemen. Dit zou o.a. kannen betekenen dat werkzaamheden alsnog verricht worden door een andere schrijver.

6.2. Geschillen

In geval van geschillen omtrent het daadwerkelijk aantal afgenomen uren danwel het daadwerkelijk aantal besteedde uren wordt de administratie van Stijlfiguur Tekstbureau vermoed juist te zijn.

6.3. Inspanningsverplichting

Stijlfiguur Tekstbureau zet zich naar beste kunnen en weten in om de client op een zo goed mogelijke manier te helpen. Stijlfiguur Tekstbureau kan echter niet instaan voor de beoordeling van de inhoud en de kwaliteit van de (deel)producten van client. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid van client. Er is daarmee aan de zijde van Stijlfiguur Tekstbureau sprake van een inspanningsverplichting.

6.4. Te laat, annuleren en no-show

 

Annulering De in schriftelijke vorm of telefonisch gedane mededeling dat een overeengekomen afspraak voor Stijlfiguur Tekstbureau geen plaats kan vinden. Waarbij bij een telefonische mededeling ook daadwerkelijk de schrijver gesproken moet worden.

De client dient een gemaakte afspraak uiterlijk 24 uur voor de afspraak af te zeggen. De afspraak kan dan kosteloos afgezegd worden. Wanneer de afspraak niet op tijd geannuleerd/ verplaatst wordt kan er een uur gedeclareerd worden. Uiteraard wordt hier rekening gehouden met situaties waarbij er sprake is van overmacht.

 

No-show Het zonder annulering niet gebruik maken van de diensten van de schrijver waarvoor een afspraak gepland staat met de schrijver van Stijlfiguur Tekstbureau. Wanneer de client zonder mededeling niet de diensten afneemt waarvoor samen met de schrijver een afspraak is gemaakt, wordt er een uur gedeclareerd. Uiteraard wordt hier rekening gehouden met situaties waarbij er sprake is van overmacht.

6.6. Verantwoordelijkheid

Stijlfiguur Tekstbureau is niet verantwoordelijk voor door haar gegeven adviezen, gedane suggesties en/of verstrekte aanwijzingen.

6.7. Verval eerdere toezeggingen

Tenzij schriftelijk anders is bepaald vervallen door het aangaan van de overeenkomst van opdracht tot diensten alle eerder door Stijlfiguur Tekstbureau gedane toezeggingen, gemaakte afspraken, uitgebrachte offertes en/of gedane aanbiedingen.

6.8. Vervangende bedingen

Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden dan komt aan die bepaling een wel toegestane inhoud toe die zoveel als mogelijk aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling gelijk is. De overige bepalingen van deze overeenkomst blijven in een dergelijk geval onverkort van toepassing.

Artikel 7. Rechts- en forumkeuze

Op iedere overeenkomst van opdracht is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen aan een competente rechter in Nederland ter beslechting worden voorgelegd.

Einde algemene voorwaarden